IN STORE  in your country  
SRBIJA
Vodič kroz kategoriju
13.05.2021.

InMedia - Pregled TV oglašavanja

Nielsen Audience Measurement: Pivo najoglašivanije od svih alkoholnih pića

Tokom analiziranog perioda aktivna su bila samo četiri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija Heineken sa 58,8% udela u TV oglašavanju ove klase, zatim sledi Apatinska pivara koja se nalazi na drugom mestu sa udelom od 22,7%. Na trećem mestu nalazi se kompanija Carlsberg sa 14,53% udela, te Banjalučka pivara sa 4% udela u ukupnom TV oglašavanju klase Piva, radlera na srpskom tržištu

Autor: Nielsen Audience Measurement

Nielsen Audience Measurement se bavi merenjem TV auditorijuma putem najsavremenije metodologije koja podrazumeva primenu elektronskih merača gledanosti, piplmetara. Podaci su produkovani na dnevnom nivou i bazirani su na panelu od 880 domaćinstva, sa oko 2700 pojedinaca koji je reprezentativan za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova, starosti četiri godine i više.

U dinamičnom okruženju, kakvo je TV tržište, nezavisni, pouzdani i transparentni podaci o gledanosti su preduslov za uspešno poslovanje svih učesnika tržišne utakmice. Iz tog razloga, misija naše kompanije je uspostavljanje jedinstvenog sistema za merenje TV auditorijuma koji podjednako koriste TV stanice, medijske agencije i oglašivači u svom svakodnevnom poslovanju, a koji je baziran upravo na pouzdanim, nezavisnim i transparentnim podacima o gledanosti. Tome doprinosi činjenica da smo deo multinacionalne kompanije koja se bavi merenjem više od 40% svetskog TV auditorijuma, kao i skoro dve decenije iskustva u elektronskom merenju auditorijuma na srpskom tržištu.

Pregled TV oglašavanja piva i radlera, kojim se bavimo u ovom broju, zasnovan je na EqGRP, kao merilu ulaganja u TV oglašavanje baziranom na ostvarenim GRP (Gross Rating Point) svedenim na 30” spot radi uporedivosti kampanja različitih dužina spotova. Podaci se odnose na Total Populaciju Srbije starosti 4+, kao i aktivnosti oglašavača i brendova u kategorijama piva i radlera, na TV kanalima sa nacionalnom pokrivenošću, u periodu od 12 meseci, od decembra 2019. godine zaključno sa novembrom 2020. godine. U obzir su uzeti podaci o ostvarenim EqGRP tokom gledanosti uživo i u odloženom režimu gledanja u okviru sedam dana od emitovanja kampanja na analiziranim TV stanicama.

“Čaj, kafa, cigarete i alokoholna pića” predstavljaju 8. sektor proizvoda, što se tiče aktivnosti TV oglašavanja na koji otpada 3,3% udela u ukupnom TV oglašavanju tokom analiziranog perioda.

U okviru navedenog sektora, primat drži kategorija Kafa sa 54% udela u sektoru. Alkoholna pića je druga kategorija u sektoru sa 42,7% udela, dok na oglašavanje kategorije Čaj otpada 3,3% udela, u u oviru navedenog sektora proizvoda tokom analiziranih 12 meseci.

Detaljniji presek kategorije Alkoholna pića, ukazuje na to da je klasa Pivo, radleri uveliko najaktivnija klasa proizvoda sa 77,6% udela. Sledi klasa Vino sa 13,1% udela, zatim se na trećem mestu nalazi klasa Viski, Cideri, Breezeri sa 5% udela, u okviru koje tokom prethodnih 12 meseci nije bilo TV oglašavanja. Na oglašavanje klase Likeri otpada dodatnih 3,5% udela, dok je preostalih 0,9% udela u TV oglašavanju alkoholnih pića raspodeljeno između klasa Cideri, Breezeri, Votka i Brendi, konjak.

Kada posmatramo samu klasu Pivo, radleri tokom analiziranog perioda aktivna su bila samo četiri oglašivača. Na prvom mestu je kompanija Heineken sa 58,8% udela u TV oglašavanju ove klase, zatim sledi Apatinska pivara koja se nalazi na drugom mestu sa udelom od 22,7%. Na trećem mestu nalazi se kompanija Carlsberg sa 14,53% udela, te Banjalučka pivara sa 4% udela u ukupnom TV oglašavanju klase Piva, radlera na srpskom tržištu.

Precizniji presek TV oglašavanja pojedinačnih brendova klase Pivo, radleri ukazuje na to da najveći udeo zauzimaju Zaječarsko pivo sa 26,1% i Jelen pivo sa 22,7% ostvarenih EqGRP u okviru te klase. Zatim slede Heineken sa 17,4% udela i Laško pivo sa 15,4%. Na petom mestu se nalazi Lav Pivo sa 14,5%, dok preostalih 4% udela u TV oglašavanju Piva i Radlera pripada brendu Nektar pivo.

Raspodela brendova i njihov udeo u okviru TV oglašavanja klase Pivo, radleri prikazana je na grafikonu.

Zaključak

U okviru kategorije proizvoda Alkoholna pića oglašivači su najveći deo ulaganja u TV oglašavanje usmerili na proizvode koji pripadaju klasi Piva, radleri. Što se proizvođača tiče, najaktivniji je Heineken Srbija, sa svojim proizvodima iz ove klase na koje otpada skoro 59% udela u TV oglašavanju analizirane klase proizvoda, dok je u televizijskom oglašavanju pojedinačnih brendova na srpskom tržištu, u analiziranom periodu, najzastupljenije Zaječarsko pivo, koje po udelu uklasi blisko prati i brend Jelen Pivo.

-